Wszystkie artykuły w kategorii: "Rośliny"

Polecane artykuły:

Rola gminy w systemie zbi(...)

Rolę gmin w zakresie selektywnej zbiórki odpadów, w tym elektroodpadów, określa ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (u.c.p.g.)1. Zgodnie z art. 3 pkt 2 ppkt 9 tej ustawy, gminy udostępniają na stronie internetowej urzędu gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informacje o: punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zawi(...)
»

NFOŚiGW wspiera polskie i(...)

W obecnych czasach następuje szybki rozwój technologii i rozwiązań we wszystkich gałęziach przemysłu i obszarach działalności człowieka. Wiąże się to z poszukiwaniem, opracowywaniem i wdrożeniem szeregu innowacyjnych technologii. Działania takie dotyczą także obszaru szeroko rozumianej inżynierii i ochrony środowiska, a w szczególności zagadnień związanych z oczyszczaniem ścieków.  Obecnie duże oczyszczalnie ścieków nie są traktowane jako jedynie obiekty oczysz(...)
»