Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Z dbałości o estetykę(...)

Tereny publiczne to wspólne dobro, które powinno być utrzymywane z dbałością o czystość, porządek i ład przestrzenny. Dlatego tak istotny jest prawidłowy sposób utrzymania i pielęgnowania roślinności, a także dbałość o elementy infrastruktury technicznej, w tym małej architektury. Jednak nie wszystkie odpowiedzialne za te zadania jednostki prawidłowo je realizują. Inspektorzy Najwyższej Izby Kontroli (NIK) przeprowadzili kontrole w 61 wytypowanych jednostkach (infor(...)
»

Prawo w zarządzaniu emisj(...)

Na arenie międzynarodowej i krajowej od lat podejmowane są działania prawne mające na celu stabilizację stężenia antropogenicznych gazów cieplarnianych (ang. greenhouse gases, GHGs) w atmosferze. Przyjmuje się bowiem, że gazy te są odpowiedzialne za zjawisko ocieplania klimatu. Kluczowym dokumentem prawnym dotyczącym tej kwestii jest Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (tzw. Konwencja Klimatyczna, UNFCCC). Polska ratyfikowała Konwencję(...)
»