Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Wymogi recyklera złomu(...)

Globalizacja przemysłu metalurgicznego i pozyskiwania złomu, oraz skupienie go w międzynarodowych korporacjach skutkuje tym, że normy branżowe w znacznym stopniu odwołują się do norm europejskich Złom podlega prawnym wymogom i regulacją w ramach Unii Europejskiej. Rozporządzenie Rady Europy nr 333/2011 z 31 marca 2011 r. na mocy dyrektywa 2008/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawia kryteria określające, kiedy dany rodzaj złomu przestaje być odpadem. Złom ja(...)
»

Paragrafy pod lupą(...)

W prawie rzymskim wody płynące (aqua profluens) należały do rzeczy publicznych traktowanych jako res publice, a zwłaszcza jako res publico usuidestonatae. Na podstawie tego prawa każdy obywatel mógł swobodnie używać wód, pod warunkiem że użytek taki był zgodny z naturalnym przeznaczeniem rzeczy. Ochrona korzystania z wód publicznych poddana była zasadniczo regulacjom administracyjno-prawnym, a w mniejszym stopniu cywilistyczn(...)
»