Wszystkie artykuły w kategorii: "Temat numeru"

Polecane artykuły:

Plany gospodarki odpadami(...)

- część programów ochrony środowiska Plany gospodarki odpadami stanowią istotne novum w polskim prawie ochrony środowiska i ich wprowadzenie jest bezpośrednim rezultatem transpozycji tzw. dyrektywy ramowej o odpadach. Rozdział 3 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (DzU Nr 62, poz. 628) w całości dotyczy zawartości, sposobu opracowania i aktualizacji tych planów, a ponadto przepisy zawarte w innych rozdziałach określają wpływ zapisów zawartych w planach na inne sfery gospod(...)
»

Funkcje techniczne w budo(...)

Zmiany w postrzeganiu roli architektury krajobrazu w polityce urbanistycznej spowodowały, że zarówno etap projektowania, jak i realizacji terenów zieleni stały się istotnymi elementami procesu budowlanego. Wiąże się z tym konieczność zapewnienia na każdym etapie inwestycji udziału osób zajmujących się architekturą krajobrazu. Inspektor nadzoru terenów zieleni nie jest ustawowym uczestnikiem procesu budowlanego, chociaż jego udział w procesie inwestycyjnym jest wskaz(...)
»