Wszystkie artykuły w kategorii: "Rośliny"

Polecane artykuły:

Biogaz ze składowisk odpa(...)

Zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu Ministra Gospodarki (DzU z 2008 r. nr 156, poz. 969), biogaz można pozyskać z biomasy, w szczególności przy użyciu instalacji przeróbki odpadów zwierzęcych i roślinnych, oczyszczalni ścieków oraz składowisk odpadów. Fermentacja metanowa, w wyniku której on powstaje, definiowana jest jako zespół beztlenowych procesów biochemicznych, w których wielkocząstec(...)
»

Od redaktora(...)

Praktyczny aspekt ochrony przyrody Zasady wyznaczania obszarów chronionych i zarządzania nimi, ochrona gatunkowa, odtwarzanie siedlisk i reintrodukcja gatunków to podstawowe metody praktycznej ochrony przyrody. Nowoczesna ochrona przyrody nie ogranicza się jednak tylko do tradycyjnych metod zachowawczej ochrony gatunkowej i obszarowej. Obecnie niezbędna jest zwłaszcza ochrona całych zespołów biotycznych w dużej skali przestrzennej jako dynamicznie zmieniających się układów ekolog(...)
»