Wszystkie artykuły w kategorii: "Informacje"

Polecane artykuły:

Paragrafy pod lupą(...)

Obowiązki podmiotów komunalnych z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, poza Ustawą z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków1, są uregulowane w szczególności w Ustawie2 z 18 lipca 2001 r. Prawo wodne. Pozycję prawną określonego podmiotu w systemie prawa wyznaczają obowiązki i uprawnienia. Obowiązek w znaczeniu ogólnym oznacza konieczno(...)
»

Wydarzenia(...)

Zielona przyszłość budownictwa Stowarzyszenie Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad DAFA ma zaszczyt zaprosić na V edycję konferencji naukowo-technicznej „DAchy i FAsady – zielona przyszłość budownictwa miejskiego”. Celem spotkania jest promocja idei zielonego budownictwa na terenach zurbanizowanych w kontekście ich walorów ekologicznych i estetycznych oraz edukacja w zakresie poprawnego projektowania oraz wykonania dachów i fasad zielonych. Program konferencji obejmuj(...)
»