Wszystkie artykuły w kategorii: "Miasta przyszłości"

Polecane artykuły:

Selektywna zbiórka odpadó(...)

Obowiązki gmin w zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych są pokłosiem regulacji zawartej w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy Określa ona1 wśród priorytetowych sposobów zagospodarowania odpadów przygotowywanie do ich ponownego użycia, recykling oraz inne metody odzysku, do czego punktem wyjścia jest selekt(...)
»

Branżowe ABC(...)

Archiwizowanie papierowej wersji kopii faktur W jednym z wydawnictw księgowych znaleźć można interpretację dotyczącą przechowywania kopii faktur w formie papierowej. Wynika z niej, że „jeśli księgowy System informatyczny wykorzystywany przez daną firmę pozwoli na wydrukowanie kopii faktury na życzenie organu kontrolnego, to funkcja dokumentacyjna wymagana ustawą o VAT zostaje spełniona”. Autor artykułu przytacza w treści wyrok NSA (I FSK 1169/08), jednak zawiło(...)
»