Wszystkie artykuły w kategorii: "Inspiracje"

Polecane artykuły:

Co warto wiedzieć?(...)

Ustawodawca zobowiązuje firmy i instytucje, które wykorzystują dane osobowe, do odpowiedniego posługiwania się nimi i właściwego ich zabezpieczania. W tym celu w ustawie o ochronie danych osobowych określił m.in., które dane, w jakich sytuacjach i w jakim zakresie podlegają ochronie. Mówiąc „dane osobowe”, najczęściej mamy na myśli czyjeś imię i nazwisko oraz adres. Jednak w świetle art. 6 ww. ustawy za takie dane uznaje się wszelkie informacj(...)
»

I Faza. Czynności przygot(...)

Pierwsza faza realizacji inwestycji projektowo-budowlanej dotyczy czynności przygotowawczych oraz projektowania. Przedstawiono tu m.in. studium wykonalności, zarówno ocenę, jak i sam raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, pomoc techniczną dla inwestycji, partnerstwo publiczno-prywatne (PPP), projekt specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) oraz informacje na tema(...)
»