Wszystkie artykuły w kategorii: "Architekt krajobrazu"

Polecane artykuły:

Procedura oceny oddziaływ(...)

Organami właściwymi do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (d.o.ś.u.) są zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (ustawa o.o.ś.)1 art. 75, regionalny dyrektor ochrony środowiska (RDOŚ), starosta, dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, wójt, burmistrz lub prezydent miasta.   RDOŚ jest organem właśc(...)
»

Oświetlenie terenów rekre(...)

  Przestrzeń rekreacyjna związana jest z różnorodnymi formami działalności podejmowanymi poza obowiązkami zawodowymi, społecznymi, domowymi i nauką. Przeznaczona jest dla odpoczynku, rozrywki i rozwoju własnych zainteresowań. Aspekty te powinny być brane pod uwagę przy konstruowaniu warstw jej oświetlenia.   Oświetlenie przestrzeni rekreacyjnej nie może koncentrować się jedynie na umożliwieniu poruszania się po niej. Wskazane jest by (...)
»