Wszystkie artykuły w kategorii: "Temat numeru"

Polecane artykuły:

Aspekty prawne projektowa(...)

Małe, przydomowe oczyszczalnie ścieków są w naszym kraju stosunkowo popularne i rozpowszechnione, jednak wiedza na ich temat, zwłaszcza prawno-techniczna, jest dla wielu, również inwestorów, niewystarczająca. Przydomowe oczyszczalnie powinny być rozpatrywane jako obiekty, ale też jako wyroby, wiele bowiem kompletnych systemów możemy nabyć w handlu. Podstawą stosowania przydomowych oczyszczalni ściek(...)
»

Wody opadowe a prawo niem(...)

Niemieckie prawo wodne definiuje wszelkie wody opadowe spływające z terenów zabudowanych lub utwardzonych jako ścieki (ścieki deszczowe). Muszą one być zatem przez miasta lub gminy zebrane, odprowadzone i ewentualnie, przed wprowadzeniem ich do odbiornika, oczyszczone. Niezależnie od rozpatrywanego systemu kanalizacji (ogólnospławna, rozdzielcza, modyfikowana) zaleca się zawsze analizę, na ile możliwe jest odcięcie dopływu wód opadowych od kanalizacji. Stąd też jedno z pierwszych(...)
»