Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Mikroretencja na terenach(...)

Mikroretencja na terenach zurbanizowanych Odprowadzanie wód deszczowych z obszarów zurbanizowanych stanowi obecnie coraz większy problem, zarówno ze względu na ciągły rozwój aglomeracji, jak i z uwagi na pogarszanie się stanu technicznego sieci odwadniających. Inwestycje infrastrukturalne są obecnie prowadzone właściwie tylko tam, gdzie z dużą częstotliwością występują podtopienia obszarów zagospodarowanych. W zdecydowanej większości pols(...)
»

Zmiany w ustawie P.o.ś. d(...)

Ustawa z 3 października 2003 r., o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych ustaw,, wprowadziła szereg zmian do Prawa ochrony środowiska. Mają one w zdecydowanej większości charakter „czyszczący”, tzn. służą doprecyzowaniu przepisów, które budziły wątpliwości, ewentualnie uzupełnieniom bądź wykreśleniu przepisów niepotrzebnych. W niewielkiej natomiast części są to zmiany o charakterze merytorycznym, czyli zmieniające zakres regulacji bądź jej założenia. Taki chara(...)
»