Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Uwarunkowania przyrodnicz(...)

Jednym z istotnych elementów planowania przestrzennego jest uwzględnianie uwarunkowań przyrodniczych. Dotyczą one praktycznie każdej przestrzeni, obejmując zarówno cechy przyrodnicze terenów, jak i ich status prawny, w szczególności poddanie ochronie na podstawie Ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (DzU nr 92, poz. 88, z późn. zm. – u.o.p.). Prawny wymóg uwzględniania wartości i uwarunkowań środowiskowych w planowan(...)
»

Niekorzystne prognozy(...)

Zagrożenia realizacji ustawowych celów w zakresie odzysku i recyklingu w najbliższych latach Selektywna zbiórka odpadów, zwłaszcza odpadów opakowaniowych, od kilku lat powiększa swój udział w gospodarce odpadami. Obecnie prowadzi ją – w różnych formach – prawie 40% gmin. Pojęcie to odnosi się zazwyczaj do odpadów opakowaniowych, w szczególności papieru, szkła i plastiku. Niestety, jakość i efektywność tego procesu jest na ogół niska. Optymistycznie szacuje się, że(...)
»