Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Odpowiedzialność za wykro(...)

  Odpowiedzialność za wykroczenia i przestępstwa   Esencją ochrony gatunkowej roślin, zwierząt i grzybów są zakazy określonych zachowań wprowadzone trzema wydanymi na podstawie ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody rozporządzeniami Ministra Środowiska: z 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin, z 6 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt, z 9 paździ(...)
»

Informator(...)

Pozytywna segregacja Miejski Zakład Usługowy w Skawinie we współpracy z Urzędem Miasta i Gminy (woj. małopolskie) prowadzi z powodzeniem system segregacji odpadów na terenie 16 sołectw. Mieszkańcy otrzymują na ten cel worki – oddzielnie na szkło, papier i tworzywa sztuczne. Tak posortowane odpady pracownicy MZU bezpłatnie odbierają i przewożą do lokalnych punktów skupów, skąd są transportowane do firm recyklingowych. Choć jeszcze nie wszyscy mieszkańcy uczestniczą w systemie, wi(...)
»