Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Ostrożnie, ale konsekwent(...)

Rozmowa z Witoldem Zińczukiem, przewodniczącym Związku Pracodawców Zakładów Higieny Komunalnej i Gospodarki Odpadami. Skąd wzięła się potrzeba powołania Związku? W okresie ustrojowej transformacji powstało w Polsce wiele zakładów pracy, które zaczęły świadczyć usługi w zakresie oczyszczania, zbiórki odpadów, prac porządkowych, selektywnej zbiórki, później powstawały zakłady odzysku i przetwórstwa odpadów komunalnych i problemowych. Wytworzyła się następująca rzeczy(...)
»

Zmowa przetargowa(...)

W czerwcu br. Krajowa Izba Odwoławcza (KIO) wydała dwa wyroki, w których przesądziła, iż wykonawcy biorący udział w postępowaniach publicznych pozostawali w zmowach przetargowych. Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 3 Ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (DzU z 2013 r. poz. 907 – P.z.p.) KIO nakazało odrzucenie złożonych ofert z uwagi na fakt, że zawarte w nich zapisy były niezgodne z przepisami o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Artykuł 3 ust. 1(...)
»