Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Usługi rzemiosła w projek(...)

W literaturze nie spotyka się jednolitej definicji rzemiosła, istnieje jednak co najmniej kilkadziesiąt różnych specjalizacji, które mogą być objęte tym mianem. Rodzi się pytanie, czy działalność taka posiada przełożenie na ustalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Pod pojęciem „usługi” jeszcze stosunkowo niedawno rozumiano wykonywanie za odpłatnością prostych czynności przy(...)
»

Likwidacja uciążliwości z(...)

Kluczowym zagadnieniem dla obiektów o uciążliwym oddziaływaniu jest ich lokalizacja. Oczyszczalnię ścieków „Hajdów” zlokalizowano w północno-wschodniej części Lublina, na prawym brzegu rzeki Bystrzycy. Jej powierzchnia wynosi ok. 40 ha, a odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rzeka Bystrzyca. Przy wyborze lokalizacji prawdopodobnie kierowano się dwiema przesłankami, a mianowicie znaczną odległością od granic miasta oraz naturalnym spadkiem terenu wzdłuż rzeki, pozwa(...)
»