Wszystkie artykuły w kategorii: "Kształtowanie przestrzeni"

Polecane artykuły:

Prognoza SOOŚ jako elemen(...)

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko (dalej SOOŚ) to postępowanie, którego celem jest ocena skutków realizacji polityki, strategii oraz planu na środowisko. W art. 46 Ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko1 wymieniono dokumenty, które muszą zostać poddane takiej procedurze. Nie jest to zamknięty katalog. Na moc(...)
»

Teraz spalarnie(...)

Konieczność przyspieszenia prac nad budową instalacji do termicznego przekształcania odpadów to główny wniosek płynący z debaty nt. „Termicznego przekształcania odpadów jako elementu kompleksowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w województwie śląskim”, zorganizowanej 10 października br. w Katowicach przez Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych (IETU). Zgodnie z uchwalonym przez Sejmik Województwa Śląskiego planem gospodarki odpadami do 2013 r. przewiduje się budowę dwóc(...)
»