Wszystkie artykuły w kategorii: "Miasta przyszłości"

Polecane artykuły:

Ochrona dóbr kultury wspó(...)

W polskiej przestrzeni urbanistycznej coraz częściej zwraca się uwagę na konieczność ochrony dziedzictwa urbanistycznego ostatnich dziesięcioleci. Warto zatem przypomnieć, że prawo polskie przewiduje również możliwość ochrony dóbr kultury współczesnej, choć te regulacje prawne dalekie są od wystarczających. Powojenne budynki, zwłaszcza użyteczności publicznej, zauważane są jako wartościowe nie tylko na płaszczyźnie stricte estetycznej, ale również jako nośn(...)
»

Modelowa współpraca(...)

Z Piotrem Rutkowskim, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Gospodarki i Pracy, rozmawia Urszula Wojciechowska 28 kwietnia br. został Pan powołany na stanowisko podsekretarza stanu. Do Pana zakresu czynności należy m.in. „prowadzenie spraw związanych z realizacją polityki racjonalnego użytkowania energii oraz wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii na potrzeby społeczno-gospodarcze kraju”. Czy ma Pan jakiś pomysł na taką politykę? Jestem w tej szczęśliwej sytuac(...)
»