Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Wspomaganie fermentacji m(...)

Z roku na rok ilość wytwarzanych w oczyszczalniach osadów wzrasta. Dzieje się tak m.in. z powodu budowy nowych oczyszczalni ścieków oraz stosowania w nich technologii o wysokiej efektywności usuwania zanieczyszczeń organicznych i związków biogennych. Najbardziej rozpowszechnionym procesem przeróbki osadów ściekowych jest stabilizacja osadów z zastosowaniem fermentacji metanowej. Dzięki niej uzyskuje się osad bardziej zmineralizowany i(...)
»

Jakość wody ujmowanej(...)

Wymagania stawiane wodom powierzchniowym wykorzystywanym w celu zaopatrzenia ludności zostały określone wrozporządzeniu Ministra Środowiska z 27 listopada 2002 r. Ten akt prawny określa również częstotliwość pobierania próbek wody, metody referencyjne analiz oraz sposób ich interpretacji. Przepisów rozporządzenia w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia ni(...)
»