Wszystkie artykuły w kategorii: "W strefie zieleni"

Polecane artykuły:

Co, kiedy i jak oczyszcza(...)

Podstawowym aktem prawnym, regulującym m.in. zasady utrzymania czystości chodników i jezdni, jest Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Późniejsze nowelizacje tego dokumentu wprowadziły w tej materii szereg nowości, z czego najważniejsze to definicja chodnika czy określenie podmiotów odpowiedzialnych za czystość jezdni. Artykuł 5 ust. 1 pkt 4 wspomnianej ustawy brzmi: „Właściciele nieruchomości zapewniają utrzy(...)
»

Kosztorysowanie prac zwią(...)

 Wzrost świadomości nadrzędnej roli zieleni w środowisku życia człowieka powoduje, że coraz większy nacisk kładzie się na jakość przestrzeni, a jej zagospodarowanie stanowi istotną część inwestycji. Rosnące koszty zakładania i utrzymania terenów zieleni zmuszają zarządców do wyboru właściwej strategii gospodarowania ich zasobami, gdzie niemałą rolę odgrywa usprawnienie strefy wykonawczej, w której, oprócz poszukiwania środków finansowania, podstawą j(...)
»