Wszystkie artykuły w kategorii: "Kształtowanie przestrzeni"

Polecane artykuły:

Obowiązki sprawozdawcze p(...)

18 września 2009 r. weszła w życie Ustawa z 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (DzU nr 130, poz. 1070). Ustanawia ona zasady zarządzania emisjami gazów cieplarnianych lub innych substancji w celu zawiadywania krajowymi pułapami emisji oraz zapewnienia ich trwałego nieprzekraczania, ograniczania emisji substancji do wymaganego poziomu (jeżeli pułapy zostały przekroczone) oraz zarządzania niewykorzystanymi częściami krajowy(...)
»

Uproszczone plany urządze(...)

Obowiązująca od 15 listopada ub.r. Ustawa z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (ustawa o ocenach) określa, że projekty np. polityk, strategii, planów lub programów, których opracowywanie przewidziane jest w ustawach, wymagają przeprowadzenia postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (s.o.o.ś.). Od(...)
»