Warto przeczytać

wydany w Zieleń Miejska – 2017-1
  DRUKUJ

„Wytyczne do projektowania, wykonywania i pielęgnacji dachów zielonych – Wytyczne dla dachów zielonych”

Ten artykuł jest dostępny dla wszystkich.

pod red. E. Burszty Adamiak

Stowarzyszenie DAFA

Dzięki nawiązaniu współpracy członkowskiej z niemieckim Stowarzyszeniem FLL, DAFA pozyskało prawo do wydania wytycznych FLL: „Richtlinie für die Planung, Ausführung und Pflege von Dachbegrünungen”, które zostały rozszerzone o przepisy polskie.

Celem wytycznych jest zaprezentowanie ogólnie obowiązujących zasad, wymagań oraz parametrów dla materiałów wykorzystywanych do projektowania, wykonywania i utrzymywania dachów zielonych, zgodnie z aktualnym stanem wiedzy i techniki. W większości krajów Europy i świata są to zasady powszechnie uznawane za obowiązujące.

Najcenniejszą częścią wytycznych jest odwołanie zapisów do obowiązujących aktów prawnych, norm i metod badawczych, mających zastosowanie w warunkach krajowych. Usystematyzowanie wymagań ma na celu przede wszystkim poprawę jakości projektowania, wykonywania oraz pielęgnacji dachów zielonych. Tym samym na etapie projektu i budowy ma przyczynić się do zwrócenia większej uwagi na wybór dostępnych rozwiązań, a w fazie eksploatacji na potrzebę przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i kontroli, szczególnie w pierwszych latach funkcjonowania zazielenionego dachu. To z kolei umożliwia realizację założeń projektanta dachów zielonych, czyli zapewnia trwały efekt oraz funkcjonalność rozwiązania.

 

„Ustawa o ochronie przyrody. Komentarz”

K. Gruszecki

Wolters Kluwer

Światło dzienne ujrzało czwarte wydanie komentarza do ustawy o ochronie przyrody, przygotowane przez naszego stałego autora – Krzysztofa Gruszeckiego. Ochrona środowiska jest obecnie jednym z poważniejszych problemów, wymagających pogodzenia rozwoju cywilizacyjnego z koniecznością zachowania bioróżnorodności oraz walorów przyrodniczych w stanie zbliżonym do naturalnego. Szczególną rolę w tym zakresie odgrywa ustawa o ochronie przyrody, regulująca problematykę prawnych form ochrony przyrody, ochrony zieleni w miastach i na wsiach, organizacji ochrony przyrody oraz odpowiedzialności za naruszenie rozwiązań w niej zawartych.

Komentarz jest efektem ponad dziesięcioletnich przemyśleń autora nad obowiązującymi w tym zakresie rozwiązaniami. W opracowaniu zaprezentowano m.in. nowe zasady wydawania zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów, kary pieniężne za ich usunięcie bez zezwolenia lub zniszczenia oraz reguły wynikające z tzw. ustawy krajobrazowej. Autor odwołuje się również do innych aktów prawnych, stanowiących podstawę ochrony środowiska, a do omawianych problemów pochodzi praktycznie, próbując wyeliminować wadliwą interpretację przepisów ustawy.

Książka przeznaczona jest dla radców prawnych, adwokatów, sędziów sądów administracyjnych, pracowników administracji, regionalnych dyrektorów ochrony środowiska, a także specjalistów z przedsiębiorstw przesyłowych oraz osób zajmujących się pielęgnacją i konserwacją zieleni. Będzie cennym źródłem wiedzy dla organizacji ekologicznych uczestniczących w postępowaniach związanych np. z oddziaływaniem na obszary Natura 2000.

Stan prawny z 1 października 2016 r.

 

 

„Smart city. Informacja przestrzenna w zarządzaniu inteligentnym miastem”

red. D. Gotlib, R. Olszewski

Wydawnictwo Naukowe PWN

Kwestie rozwoju współczesnych miast są nie tylko problemem ich dzisiejszych mieszkańców, ale de facto wyzwaniem dla całej populacji. Obecnie coraz częściej spotykamy się w różnych kontekstach z pojęciem „smart city”. Można przyjąć, że dotyczy ono pewnej idei czy też stylu funkcjonowania miasta – zaznaczają we wstępie publikacji autorzy, czyli Dariusz Gotlib oraz Robert Olszewski. W książce w kompleksowy sposób przedstawiono bardzo istotną rolę informacji przestrzennej i systemów geoinformacyjnych jako elementów niezbędnych do budowy informacyjnych fundamentów smart city. Publikacja – jako pierwsza na rynku – ujmuje standardy i normy międzynarodowe w zakresie smart city, a także przykłady wdrożeń tej koncepcji. Zawiera również wiele konkretnych propozycji implementacyjnych dla miast w Polsce.

W książce zasygnalizowano takie kwestie, jak techniki komunikacyjne i informacyjne dla inteligentnych miast, infrastruktura informacji przestrzennej, technologie oraz koncepcje tworzenia modeli 3D miast czy też miejska gospodarka przestrzenna – rozwój regionalny i rewitalizacja miast.

Ten artykuł jest dostępny dla wszystkich

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się  |  Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus