Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

XXXVII Zjazd Krajowego Fo(...)

  Wrzesień to miesiąc, w którym tworzymy plany na kolejny rok. Znamy już założenia rządu co do wskaźników makroekonomicznych, czekamy na ostateczną wersję zmian w regulacjach prawnych związanych z funkcjonowaniem branży odpadowej. O ile podwyższać będziemy ceny usług, będzie zależeć nie tylko od naszych firm, ale w głównej mierze od uwarunkowań zewnętrznych, związanych z obowiązkiem realizacji kolejnych inwestycji poprawiających sposób zagospodarowan(...)
»

Branżowe ABC(...)

Składanie wniosku o przedłużenie taryfy Artykuł 24 ust. 9a ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków stanowi: „Na uzasadniony wniosek przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego rada gminy, w drodze uchwały, przedłuża czas obowiązywania dotychczasowych taryf, lecz nie dłużej niż o 1 rok”. Oznacza to, że przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może wnioskować o przedłużenie czasu obowiązywania dotychczasowych taryf(...)
»