Wszystkie artykuły w kategorii: "Prawo i zarządzanie"

Polecane artykuły:

Poszukiwanie gazu z łupkó(...)

Rozważania na temat oceny oddziaływania na środowisko inwestycji polegających na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu gazu łupkowego należy zacząć od zakwalifikowania tych przedsięwzięć. Powinno to być dokonane zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko z 9 listopada 2010 r. (DzU nr 213, poz. 1397). Pozwoli to stwierdzić, czy dla przedmiotowych przedsięwzięć konieczne jest uzyskanie decyzji o środow(...)
»

Termiczna a biologiczna k(...)

W ostatnim okresie obserwujemy zmiany w koncepcjach energetycznego wykorzystania i przetwórstwa biomasy. Wynikają one m.in. z twierdzenia, że wzrost podaży biopaliw zagraża produkcji żywności, a ilość energii zużytej na ich wytworzenie jest w niektórych rozwiązaniach wyższa od wartości energetycznej produktu końcowego oraz z niejasności dotyczących kosztów wytwarzania lub pozyskania surowców (subsydia). (...)
»