Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Planowanie gospodarki odp(...)

Plany gospodarki odpadami opracowywane są dla osiągnięcia celów założonych w polityce ekologicznej państwa, realizacji zasad gospodarki odpadami oraz stworzenia zintegrowanej i wystarczającej sieci instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów, spełniających wymagania określone w przepisach o ochronie środowiska. Mówi o tym art. 14 Ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (DzU z 2007 r. nr 39, poz. 251, z późn. zm.). (...)
»

Umocnić rolę samorządu(...)

W tym roku Walne Zgromadzenie Członków Krajowej Izby Gospodarki Odpadami odbyło się 26 kwietnia w Mikołajkach. Zgromadzenie obdarzyło zaufaniem obecny Zarząd i przyjęło sprawozdania merytoryczne i finansowe Zarządu Głównego za ubiegły rok, jednogłośnie udzielając mu absolutorium na rok 2013. Dorocznemu spotkaniu sprawozdawczemu towarzyszyła zorganizowana przez Izbę, we współpracy z Przedsiębiorstwem Oczyszczania z Morąga oraz Zakładem Gospodarki Odpadami Komunalnymi(...)
»