Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

TRMEW o przyczynach suszy(...)

TRMEW wyraża zaniepokojenie brakiem skutecznej polityki zapobiegania skutkom suszy występującej obecnie na znacznych obszarach Polski. Obok przyczyn klimatycznych, susza jest m.in. skutkiem zaniedbań działań związanych z retencjonowaniem wody. Zdaniem ekspertów, przyczyn zmniejszania się retencyjności poszczególnych zlewni i zasobów wodnych należy upatrywać w wadliwym zarządzaniu systemami wodnymi, zaniedbaniach eksploatacyjnych i degradacji infrastruktury wodnej. Podkreślają oni ta(...)
»

Jak zainwestować w odnawi(...)

W aktualnej perspektywie finansowej na lata 2007-2013 z funduszy europejskich, środków krajowych i prywatnych na wzrost wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych przeznaczono ogółem 2 143, 90 mld euro (500 mln euro ze środków UE).  Są to fundusze z Programu Infrastruktura i Środowisko, z priorytetów IX i X. Głównym warunkiem, jaki trzeba spełnić, aby uzyskać dofinansowanie, jest (...)
»