Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Od redaktora(...)

Miejsca pochówku zmarłych wśród różnorodnych śladów przeszłości świadczących o kulturowej tożsamości każdego narodu zajmują bardzo szczególne miejsce. Wyznacznikiem kultury różnych cywilizacji, ich systemu i hierarchii wartości jest ochrona tych miejsc. Na cmentarzach przedmiotem ochrony są zarówno ich wartości niematerialne, jak i historycznie ukształtowany układ przestrzenny i elementy zagospodarowania, głó(...)
»

Kształt rynku transportow(...)

W „Przeglądzie Komunalnym” 3/2011 zanalizowano wybrane zagadnienia związane z procesem zawierania umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Tematyka ta nie wyczerpuje jednak zakresu Ustawy z 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (DzU z 2011 r. nr 5, poz. 13). Zasadne wydaje się więc rozwinięcie rozważań na temat jej wpływu na rynek publicznego transportu zbiorowego w Polsce i odniesienie się do innych, równie istotnych (...)
»