Wszystkie artykuły w kategorii: "Technika"

Polecane artykuły:

WPGO a skarga na uchwałę (...)

Czy w toku postępowania sądowo-administracyjnego, którego przedmiotem jest uchwała wykonawcza, dopuszczalna jest po stronie sądu kontrola, choćby wyłącznie pośrednia, treści samego wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, na etapie opracowania którego badane jest, czy instalacje spełniają przesłanki przewidziane dla RIPOK-u? Do sądów administracyjnych coraz częściej trafiają skargi na uchwały w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami (dalej: „uchwa(...)
»

Opakowania biodegradowaln(...)

W ostatnich latach obserwuje się gwałtowny rozwój demograficzny i gospodarczy Chin. Spektakularnemu wzrostowi produkcji towarzyszy ogromne zapotrzebowanie na surowce oraz zwiększanie się ilości powstających odpadów. Międzynarodowe Centrum Nauki i Zaawansowanych Technologii (ICS) z siedzibą w Trieście (Włochy) jest autonomiczną instytucją w ramach Organizacji Rozwoju Przemysłowego Narodów Zjednoczonych (UNIDO). Misją Centrum jest transfer wiedzy, know-how i technologii z krajów ro(...)
»