Wszystkie artykuły w kategorii: "Informacje"

Polecane artykuły:

Przyrodnicze autostrady(...)

Obszar chronionego krajobrazu to kolejna forma ochrony przyrody, jaką można spotkać w Polsce. Obecnie w naszym kraju istnieje ok. 450 tego typu terenów (zwanych często „ochakami” – dla skrócenia długiej nazwy). Zajmują one blisko 23,5% powierzchni Polski, czyli całkiem sporo. Zadaniem obszarów chronionego krajobrazu jest ochrona harmonijnych, wyróżniających się krajobrazów z mozaiką ekosystemów, których wartoś(...)
»

Novum w karach pieniężnyc(...)

Ustawa z 3 października 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw wprowadziła do rozdziału 4 Ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, dotyczącego ochrony terenów zieleni i zadrzewień, kilka zmian, z których dwie odnoszą się do wymierzania administracyjnych kar pieniężnych. Art. 88 ust. l ustawy o ochronie przyrody w brzmieniu sprzed nowelizacji stanowił, że wójt, burmistrz albo prezydent miasta wymierza a(...)
»