Wszystkie artykuły w kategorii: "Od redakcji"

Polecane artykuły:

Usuwanie drzew i krzewów (...)

Nowe przepisy wprowadzają – przed wydaniem zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów – obowiązek oględzin zadrzewień pod kątem występowania w nich gatunków chronionych. W praktyce rozwiązanie to może być źródłem wielu problemów. Z dniem 20 lipca weszła w życie Ustawa z 21 maja 2010 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania (...)
»

Wsparcie termomodernizacj(...)

W latach 2016-2020 będziemy mieli w Polsce do wydania niemal 7 mld złotych na wsparcie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej i mieszkaniowych. Środki, zarówno krajowe, jak i Unii Europejskiej, będą wydatkowane wg kryteriów ustalanych przez instytucje zarządzające programami, tzn. BGK, NFOŚiGW, Urzędy Marszałkowskie oraz WFOŚiGW. Wobec rosnących wymagań od strony darczyńców, takich jak przeprowadzanie głębokiej modernizacji budynków, uwzględniającej wprowadzanie odnawialnych źróde(...)
»