Wszystkie artykuły w kategorii: "Parki i ogrody"

Polecane artykuły:

Łatanie ustawy wodociągow(...)

  W opinii prawników, nie ma w Polsce taryfy za wody opadowe, którą można uznać za zgodną z przepisami obowiązującej Ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (DzU nr 72, poz. 747). Dlatego też 2 października br. wpłynął do Sejmu poselski projekt zmiany tej ustawy, dający delegację Ministrowi Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej do wydania rozporządzenia w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku(...)
»

Przegląd prawa(...)

Tytuł aktu prawnego Dziennik Ustaw Podstawa wydania aktu prawnego, dzień oraz Dziennik Ustaw lub Monitor Polski (...)
»