Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Dyrektywy WEEE – po(...)

Seminarium - Salon Recyklingu POLEKO 2003 Wprowadzanie nowych technologii w przemyśle elektronicznym spowodowało skrócenie cyklu życia produktu, stąd ilość odpadów sprzętu elektrycznego i elektronicznego systematycznie rośnie. Miniaturyzacja urządzeń elektronicznych przyczynia się do zmniejszenia wielkości odpadów, ale równocześnie powoduje, że zbiórka tego typu urządzeń, ich naprawa i powtórny przerób są utrudnione. Dodatkowo co(...)
»

O „hurtowym zrzucie ściek(...)

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków należy do oczywistych obowiązków zakładów wod-kan, ale nie wszystkie aspekty związane z tytułowym zagadnieniem są równie jasne. W świetle regulacji Ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (DzU z 2015 r. poz. 139, dalej: u.z.z.w.), obowiązkiem przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego (dalej p.w.k.), w tym również gminy postrzeganej jako takiej (por. wyrok NSA(...)
»