Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Natura 2000(...)

Europejska sieć ekologiczna Natura 2000 została utworzona w celu ochrony zagrożonych gatunków roślin i zwierząt oraz siedlisk niezbędnych do ich przeżycia. System ten obejmuje najbardziej cenne przyrodniczo obszary, które stanowią reprezentatywne dla naszego kontynentu ekosystemy. Wspólne dla całej Europy zasady dotyczące ochrony przyrody zaczęto uzgadniać wraz z przyjęciem w 1979 r. międzynarodowej Konwencji o ochronie dzikiej fauny i flory oraz siedlisk naturalnych (Konwencja Berneńska). Wted(...)
»

Zawiłości terminu odnawia(...)

Sejm 21 czerwca 2013 r. uchwalił długo oczekiwaną ustawę. I choć jej tytuł (ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw) na to nie wskazuje, to wiele postanowień dotyczy energetyki odnawialnej. Z zapowiadanej przez rząd koncepcji ustawy o odnawialnych źródłach energii stworzono jeden z obszarów poselskiego projektu ustawy (druk 946). Wpłynął on 18 albo 19 października 2012 r. do Sejmu (obie daty są podawane na stronie Sejmu). (...)
»