Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Przegląd prawa(...)

Wybrane wyroki i postanowienia sądowe, omówienie, zapowiedzi i komentarze do projektów nowych aktów prawnych dotyczących ochrony środowiska i związanych z gospodarką komunalną.   PROSTO Z WOKANDY Uchwała w sprawie opłat za usługi komunalne aktem prawa miejscowego? Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 7 września 2017 r., sygn. akt II OSK 27/16, CBOSA. W jednym ze swoich ostat(...)
»

Start w długą drogę(...)

Ludwik Węgrzyn prezes Zarządu Związku Powiatów Polskich Rada Ministrów 20 listopada ub.r. przyjęła najważniejsze dla rozwoju Polski dokumenty, które stwarzają ramy prawne do absorpcji unijnych funduszy strukturalnych. Są to Strategia Rozwoju Kraju na lata 2007-2015, projekt Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 oraz Programy Operacyjne „Infrastruktura i Środowisko”, „Kapitał Ludzki” i „Pomoc Techniczna”. Przyjęcie (...)
»