Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Unijna pomoc dla wod &#82(...)

Jedną z form pomocy jaką Polska otrzymuje z budżetu Unii Europejskiej są Fundusze Przedakcesyjne. Są to środki pomocy bezzwrotnej, którą UE przyznaje krajom kandydującym. Najważniejszym zadaniem jakie ma zostać osiągnięte dzięki tej pomocy, jest jak najlepsze przygotowanie tych państw do członkostwa oraz zniwelowanie różnic gospodarczych. Do Funduszy tych zalicza się PHARE, ISPA i SAPARD. Według szacunków Ministerstwa Środowiska w Polsce muszą powstać 402 oczyszczalnie ścieków a kolejnych 418(...)
»

Ślazowiec pensylwańs(...)

Wiele uwagi poświęca się ostatnio odnawialnym źródłom energii, do których zalicza się gatunki roślin, wytwarzające wysokie plony biomasy. Powszechnie znanym gatunkiem jest wiklina – wierzba krzewiasta. Oczywiste jest, że produkcja biomasy na dużą skalę nie może być oparta na uprawie jednego gatunku. Niesie to za sobą niebezpieczeństwo wystąpienia wielu niekorzystnych zjawisk, np. nasilenia się bądź pojawienia chorób i szkodników. Wynika stąd konieczność uprawy na cele energe(...)
»