Wszystkie artykuły w kategorii: "Informacje"

Polecane artykuły:

Poziomy odzysku i recykli(...)

W Polsce od 2002r. dokonuje się rewolucja w zakresie gospodarki odpadami. Dotyczyła ona przede wszystkim prawa środowiskowego, które należało dostosować do dyrektyw unijnych. W konsekwencji całą gospodarkę odpadami trzeba było przystosować do potrzeb ekologicznego spojrzenia na środowisko, w którym się żyje. Ab(...)
»

Czynniki stymulujące rozw(...)

Według ustawowej definicji przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne to „przedsiębiorca w rozumieniu przepisów o działalności gospodarczej, jeżeli prowadzi działalność gospodarczą w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, oraz gminne jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, prowadzące tego rodzaju działalność”. Zbiorowe zaopatrzenie w wodę natomiast to „działalność prowadzona przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizac(...)
»