Wszystkie artykuły w kategorii: "Architekt krajobrazu"

Polecane artykuły:

Przesłanki stwierdzenia n(...)

Pomimo że przepisy Ustawy z 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (DzU z 2008 r. nr 25, poz. 150, z późn. zm. – P.o.ś.), obejmujące procedurę oceny oddziaływania na środowisko, już nie obowiązują, problemy, które się z tym wiązały, wciąż są aktualne. W praktyce bowiem zdarzają się sytuacje, w których ostateczne decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach, wydane na podstawie ustawy P.o.ś., są kwestionowane, a strona żąda stwierdzenia ich nieważności. Organy za(...)
»

Oleje przepracowane - odp(...)

Rozwój motoryzacji powoduje coraz większe zapotrzebowanie na paliwa, oleje smarowe i płyny eksploatacyjne. Za wzrostem zużycia wymienionych produktów ropopochodnych idzie, niestety, wzrost ilości odpadów. Efektem ich produkcji jest zwiększona emisja do atmosfery szkodliwych składników spalin oraz skażenie gleb i wód gruntowych. Jedynym racjonalnym rozwiązaniem w tej sytuacji jest przekazanie odpadów olejowych do konkretnej jednostki zajmującej się ich przetwórstwem bądź utylizacją. (...)
»