Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Co to znaczy chronić ład (...)

Podstawową zasadą w systemie gospodarki przestrzennej pozostaje ład przestrzenny. Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jest to takie zagospodarowanie przestrzeni, które uwzględnia w uporządkowanych relacjach wymagania i uwarunkowania funkcjonalne, kompozycyjno-estetyczne, środowiskowe, kulturowe czy społeczno-gospodarcze. Ktoś mógłby jednak zapytać, co to jednak tak naprawdę oznacza. Urbaniści udzieliliby niewątpliwie wyczerpującej odpowied(...)
»

Stan energetyki wiatrowej(...)

Polska, która stała się stroną Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu, zobowiązana jest do opracowania i wdrożenia strategii stabilizacji, a później redukcji emisji gazów cieplarnianych i adaptacji do oczekiwanych zmian klimatu działów gospodarki najbardziej zależnych od warunków klimatycznych. Polska emituje około 2% globalnej ilości CO2, przede wszystkim w wyniku spalania węgla, a więc problem redukcji emisji tego gazu ma poważne znaczenie gospodarcze.(...)
»