Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Pozytywnie o własności od(...)

Podczas posiedzenia w Wieliczce 15 kwietnia br. członkowie Zarządu ZMP przyjęli pozytywne stanowisko w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Kategoryczny sprzeciw natomiast wyrażono wobec projektu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, który nakłada na gminy i powiaty nowe zadania bez zapewnienia środków finansowych na ich realizację. Z satysfakcją przyjęto zapis w projekcie ustawy o publicznej (...)
»

Nasza Redakcja lubi pływa(...)

W tym roku po raz pierwszy redakcja „Recyklingu” wzięła udział w X Otwartych Żeglarskich Mistrzostwach Polski Dziennikarzy Mikołajki 8-10 sierpień 2003. Jest to jedna z nielicznych tego typu imprez w kraju, skupiająca dziennikarzy prasy, radia i telewizji. Z prasy branżowej w dziedzinie ochrony środowiska byliśmy niestety jedyni… (...)
»