Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Czas bilansu(...)

Po podpisaniu Traktatu Akcesyjnego w 2003 r. przed Polską stanęły nowe wyzwania. Jednym z najbardziej palących zobowiązań była konieczność dostosowania infrastruktury ochrony środowiska do standardów UE, z czym wiązała się długa lista zadań z wysokim priorytetem realizacji. Wśród najważniejszych celów wymieniano uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracjach, zagospodarowanie odpadów komunalnych, zwiększenie udziału energii produkowanej ogółem ze źródeł odnawia(...)
»

Motywowanie pracowników C(...)

Efektywność podmiotów gospodarczych sektora publicznego Do podstawowych elementów składowych wynagrodzenia można zaliczyć płace podstawowe, premie roczne, opcje (czyli kontrakty dające ich posiadaczowi prawo do zakupu lub sprzedaży aktywów – np. akcji spółki – po ustalonej, zwykle preferencyjnej cenie) i długoterminowe programy wynagradzania. Przyznanie premii następuje po spełnieniu przez pracownika określonych warunków. Owe wymogi oraz wysokość premii powin(...)
»