Wszystkie artykuły w kategorii: "Ogrodnik miejski"


    Ten dział nie zawiera żadnych artykułów.

Polecane artykuły:

Przydomowe oczyszczalnie (...)

Jednym z obowiązków, które Polska przyjęła na siebie na mocy traktatu akcesyjnego do UE, było dostosowanie systemu odprowadzania ścieków komunalnych do wymogów stawianych krajom członkowskim UE na mocy postanowień dyrektywy Rady 91/271 z 21 maja 1991 r. Dyrektywa dotyczyła oczyszczania ścieków komunalnych (Dz. Urz. WE L 135 z 30 maja 1991 r.) – dalej: dyrektywa Rady 91/271/EWG lub dyrektywa. Zasadniczym obowiązkiem nałożonym na Polskę było zapewnienie wyposażenia ws(...)
»

Dobre praktyki wykonania (...)

Począwszy od 2018 roku, obowiązkowe audyty zewnętrzne w branży gospodarki odpadami muszą być wykonane przez weryfikatora EMAS posiadającego akredytację Polskiego Centrum Akredytacji w obszarze gospodarki odpadami. To, czy audyty te spełnią pokładane w nich oczekiwania, zależy jednak od stosowania przez wszystkich weryfikatorów EMAS dobrych praktyk audytowania. Obowiązek wykonania akredytowanego audytu Obowiązek wykonania audytów w obszarze gospodarki odpad(...)
»