Wszystkie artykuły w kategorii: "Zielony poradnik"


    Ten dział nie zawiera żadnych artykułów.

Polecane artykuły:

Kierunki zmian w Prawie w(...)

Ważnym etapem w rozwoju regulacji prawnej dotyczącej gospodarki wodnej stała się ustawa z 3 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (DzU nr 130, poz. 1087). Kończy ona proces transpozycji prawa wspólnotowego z zakresu gospodarki wodnej do prawa krajowego. Konkretnie rzecz ujmując, ustawa ta dostosowuje Prawo wodne do reguł dyrektywy 2000/60/WE z 23 października 2000 r. w sprawie stworzenia podstaw dla przedsięwzięć Wspólnoty w zakresie po(...)
»

Modernizacja bez skutków (...)

Na tę inwestycję 20 tys. mieszkańców Dąbrowy Górniczej czekało od lat. Chodziło o modernizację magistrali należącej do Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów, która zasila południowe dzielnice miasta. Przebudowa istniejącego wodociągu to jedna z największych i najbardziej skomplikowanych operacji logistyczno-technicznych tego typu w województwie śląskim.  Chodziło o to, by 70-letni awaryjny i jednokierunkowy układ hydrauliczny modernizować w taki sposób, by(...)
»