Wszystkie artykuły w kategorii: "W strefie ziemi"

Polecane artykuły:

K.p.a. w postępowaniu tar(...)

Nowelizacja ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków uchwalona przez sejm pod koniec 2017 roku wprowadza niezwykle istotne zmiany w procedurze zatwierdzania taryf cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Dotychczasowa procedura wynikała z przepisów ustawy sektorowej oraz ustawy o samorządzie gminnym (w zakresie aspektów proceduralnych związanych z funkcjonowaniem rady gminy), uzupełnionej pr(...)
»

Aspekty formalno-prawne M(...)

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy dokonała konsolidacji prawodawstwa UE dotyczącego gospodarki odpadami poprzez ujednolicenie wcześniejszych przepisów i wprowadziła szereg nowych definicji prawnych. Jednak przede wszystkim nadała priorytet zasadzie ograniczenia wpływu wytwarzanych odpadów na środowisko. Dyrektywa zobowiązuje państw(...)
»