Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Dyrektywa 94/62/WE i (...)

Seminarium - Salon Recyklingu POLEKO 2003 Obszar środowiskowy jest traktowany przez Unię Europejską ze szczególną starannością. Wiąże się to z odpowiedzialnością za obecny stan środowiska w korelacji z tym, co chcemy zostawić przyszłym pokoleniom. Lata zaniedbań, lekkiego traktowania zasad poszanowania równowagi ekologicznej i zrównoważonego rozwoju przyczyniły się do eskalacji negatywnych czynników zubażających i niszczących środowisk(...)
»

Oleje jako znieczyszczeni(...)

Jan Hupka Z punktu widzenia ochrony środowiska pod pojęciem oleje rozumie się szeroką gamę ciekłych i półciekłych związków organicznych nierozpuszczalnych lub częściowo rozpuszczalnych w wodzie. Oleje są z reguły wzajemnie w sobie rozpuszczalne, a zarazem należą często do grupy trwałych organicznych zanieczyszczeń środowiska (persistent organic pollutants - POP). Są to, obok ropy naftowej i produktów jej przerobu, oleje smołowe i smoły otrzymane przy przerobie węgla, oleje syntetyc(...)
»