Wszystkie artykuły w kategorii: "Ogrodnik miejski"


    Ten dział nie zawiera żadnych artykułów.

Polecane artykuły:

Przepisy i procedury(...)

Transport odpadów zawierających azbest Odpady zawierające azbest mogą być transportowane na składowisko po uprzednim przygotowaniu dokumentów, związanych z ewidencją i obrotem odpadami (rys. 1)2. Rys. 1. Schemat postępowania dotyczącego przygotowania do transportu odpadów zawierających azbest (Według materiałó (...)
»

Systemy kanalizacyjne sto(...)

Pod pojęciem systemu kanalizacyjnego rozumie się zespół obiektów do odprowadzania ścieków z miejsca ich powstawania do odbiornika wraz z urządzeniami do ich oczyszczania. Odprowadzanie ścieków do oczyszczalni może odbywać się układem kanałów grawitacyjnych, ciśnieniowych, podciśnieniowych lub z użyciem samochodów asenizacyjnych. Większość układów kanalizacyjnych to układy mieszane, zbudowane z liniowo połączonych odcinków kanałów grawitacyjnych, ciśnieniowych lub podciśnieniowych. Kanalizacje(...)
»