Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Pojazdy wycofane z eksplo(...)

Rozszerzona odpowiedzialność producenta jest wprowadzana w Polsce w coraz większej liczbie gałęzi gospodarki. Regulacje te obejmą również pojazdy wycofane z eksploatacji. W grudniu ubiegłego roku Komisja Europejska przedstawiła pakiet rozwiązań strategicznych, których zastosowanie ma umożliwić stworzenie we wszystkich państwach członkowskich, w stosunkowo nieodległej perspektywie czasowej, gospodarki o obiegu zamkniętym. Przedstawiona koncepcja w pewnym uproszc(...)
»

Opłaty za sieci wodociągo(...)

Znowelizowana ustawa z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (DzU nr 71, poz. 838, tekst jednolity z późn. zm.) w art. 40 stanowi, że zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wymaga zezwolenia zarządcy drogi w drodze decyzji administracyjnej. Stosownie do art. 40 ust. 2 pkt 2 cytowanej ustawy, zezwolenie dotyczy również umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami (...)
»