Wszystkie artykuły w kategorii: "Ochrona i pielęgnacja"

Polecane artykuły:

Miejsce i rola PSZOK-u w (...)

Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, czyli PSZOK, jest bardzo ważną częścią składową systemu gospodarowania odpadami i elementem zamykającym system zbierania odpadów komunalnych u źródła. W ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w art. 3 ust. 2b zapisano, że gmina jest obowiązana utworzyć co najmniej jeden stacjonarny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, samodzielnie lub wspólnie z inną gminą lub gminami. Z kolei art. (...)
»

Troska o czyste powietrze(...)

Stop Smog to ogólnopolska kampania na rzecz kształtowania odpowiedzialnych postaw społecznych w kontekście troski o czyste powietrze. Celem projektu jest przede wszystkim: podniesienie świadomości ekologicznej Polaków poprzez uświadomienie potrzeby dbania o czyste powietrze, walki z niską emisją, a także podniesienie ogólnej świadomości ekologicznej i troski o środowisko naturalne. Głównym przekazem projektu jest ukazanie piękna polskiego środowiska i jego(...)
»