Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Polska przegrała przed Tr(...)

Trybunał Sprawiedliwości UE stwierdził, że Polska nie dokonała pełnej i prawidłowej transpozycji dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 23 października 2000 r., ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej. Ogłoszenie wyroku nastąpiło 30 czerwca 2016 r. (sprawa C-648/13, Komisja Europejska przeciwko RP)1. Na problemy dot. niewłaściwej transpozycji przez Polskę Ramowej Dyrektywy Wodnej Komisja Europejsk(...)
»

Jest dużo do zrobienia(...)

Jednym z zadań własnych gmin w nowym systemie gospodarowania odpadami jest zorganizowanie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obejmującego co najmniej papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe oraz bioodpady, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji. Niestety, brak szczegółowych zasad w tym zakresie, wynikających z obowiązujących przepisów, sprawia, że każdy samorząd tworzy własny system gospodarowania odpadami. Z definicj(...)
»