Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Ceny w rozliczeniach za u(...)

Odpowiednio do uregulowań zawartych w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, rozliczenia za takie usługi są prowadzone przez przedsiębiorstwa wod-kan z odbiorcami usług na podstawie określonych w taryfach cen i stawek opłat oraz ilości dostarczonej wody i odprowadzanych ścieków. Stroną umowy z przedsiębiorstwem może być osoba, której nieruchomość została przyłączona do sieci, posiadająca tytuł prawny do korzystania z ni(...)
»

Odpowiedzialność prawna w(...)

Marek Górski Zagadnienia związane z ustaleniem odpowiedzialności z tytułu nieprzestrzegania wymagań ochrony środowiska regulują przepisy tytułu VI Ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, w którym znalazły się kwestie dotyczące trzech odrębnych typów odpowiedzialności cywilnej, karnej i administracyjnej. Odpowiedzialność cywilna W ustawie Prawo ochrony środowiska w sposób znacznie szerszy niż w dotychczasowej ustawie ogólnej, czyli Ustawie z (...)
»