Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Instalacja fluidalnego su(...)

Osady ściekowe są odpadem i powinny podlegać w pierwszej kolejności redukcji ilości, a następnie usuwaniu, wykorzystaniu lub unieszkodliwianiu. Dla osadów ściekowych powstających na terenie dużych aglomeracji jedną z metod jest suszenie i termiczne przekształcanie w specjalnie do tego zaprojektowanych oraz zbudowanych instalacjach, będących w pełni bezpiecznymi dla środowiska i dla zdrowia osób mieszkających w rejonie ich lokalizacji. W Polsce podstawowym aktem prawnym dotyczącym(...)
»

Poprawa czystości Wisłoki(...)

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki powstał z inicjatywy samorządów terytorialnych zlewni rzeki Wisłoki, a jego siedzibą jest miasto Jasło. Do Związku należy 19 gmin z terenu województwa podkarpackiego i małopolskiego. Podstawowym jego celem jest działanie na rzecz poprawy stanu środowiska dorzecza Wisłoki, zgodnie z przekonaniem, że czyste środowisko przyczynia się do poprawy jakości życia mieszkańców oraz warunkuje rozwój regionu. W głównej mierze w ramach funduszu Unii Europejskiej PHARE 2001 S(...)
»