Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Oddziaływanie zapachowe p(...)

Problematyka powstawania i zwalczania odorantów w obiektach gospodarki komunalnej (OGK) jest ściśle związana z procesami biochemicznymi, w których ważną rolę odgrywają mikroorganizmy, tj. bakterie oraz grzyby mikroskopowe. W OGK takich jak oczyszczalnie ścieków, kompostownie i składowiska odpadów oraz w obiektach im towarzyszących (zlewniach ścieków dowożonych, pompowniach, lagunach osadowych, składowiskach osadów ściekowych lub kompostu i kolektorach ściekowych) następuje nagrom(...)
»

Miliardy na inwestycje(...)

Po aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK), zatwierdzonej w czerwcu br. przez Radę Ministrów, liczba aglomeracji, które wymagają wyposażenia w oczyszczalnie oraz zbiorcze systemy kanalizacyjne, wzrosła z 1378 do 1577. Koszt realizacji zadań ujętych w tym planie inwestycyjnym wyniesie łącznie ok. 43 mld zł, czyli blisko o 8 mld zł więcej niż zakładano w pierwotnej wersji dokumentu przyjętego pod koniec 2003 r. Większość środków przeznaczono na rozw(...)
»