Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Z dbałości o estetykę(...)

Tereny publiczne to wspólne dobro, które powinno być utrzymywane z dbałością o czystość, porządek i ład przestrzenny. Dlatego tak istotny jest prawidłowy sposób utrzymania i pielęgnowania roślinności, a także dbałość o elementy infrastruktury technicznej, w tym małej architektury. Jednak nie wszystkie odpowiedzialne za te zadania jednostki prawidłowo je realizują. Inspektorzy Najwyższej Izby Kontroli (NIK) przeprowadzili kontrole w 61 wytypowanych jednostkach (infor(...)
»

BAT na RIPOK-i(...)

Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw wprowadziła definicje regionu gospodarki odpadami komunalnymi oraz regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. Okazało się, że na etapie przygotowania nowych wojewódzkich planów gospodarki odpadami, definicja RIPOK budzi wiele wątpliwości interpretacyjnych i stwarza wiele problemów. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (DzU z 2013 (...)
»