Wszystkie artykuły w kategorii: "Kształtowanie przestrzeni"

Polecane artykuły:

Odwołanie w postępowaniu (...)

Według ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych od oddalenia lub odrzucenia protestu przysługuje odwołanie. Uprawnionymi do złożenia odwołania są bądź składający protest (protestujący), bądź wykonawca uczestniczący w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, który przystąpił do protestu w trybie art. 181 ust. 4 ustawy. Wykonawca ten może wnieść odwołanie także wtedy, gdy podmiot, który złożył protest, nie korzysta z prawa wniesienia odwołania. Natomiast odw(...)
»

Oczyszczanie ścieków na w(...)

Polskę zamieszkuje ok. 38,1 mln ludzi, z czego ok. 23,3 mln w miastach i ok. 14,2 mln na wsi. Cywilizacyjny rozwój na wsi od kilkunastu lat postępuje dość gwałtownie, m.in. poprzez masową budowę sieci wodociągowych, które zastępują tradycyjne przydomowe ujęcia wody przypowierzchniowej lub gruntowej. Analizując dane zaprezentowane na rysunku 1, można wywnioskować, jak wielki jest stan zaniedbań w zakresie gospodarki ściekowej na wsi. Jedynie 24% mieszkańcó(...)
»