Wszystkie artykuły w kategorii: "Technika"

Polecane artykuły:

Solidarna odpowiedzialnoś(...)

Przepisy Prawa zamówień publicznych (P.z.p.) przewidują szereg regulacji, które mają na celu zabezpieczenie interesów zamawiającego w przypadku nierzetelności wykonawcy zamówienia, a także interesu podwykonawcy jako podmiotu najsłabszego w stosunku wynikającym z udzielenia zamówienia. W tym celu wprowadzono instytucję solidarnej odpowiedzialności za zobowiązania w trzech podstawowych sytuacjach: zamawiającego i wykonawcy za wynagrodzenie podwykonawcy (dotyczy szero(...)
»

Rozłączność zadań we wspó(...)

Związki międzygminne stanowią jedną z dwóch podstawowych form publicznoprawnej współpracy pomiędzy gminami w zakresie realizacji zadań publicznych. Forma ta od lat cieszy się niezmiennym zainteresowaniem ze strony jednostek samorządu terytorialnego, o czym może świadczyć fakt, iż na koniec czerwca 2014 r. w rejestrze prowadzonym przez ministra administracji i cyfryzacji wpisane były 223 działające związki międzygminne. Szereg z nich utworzono wyłącznie w celu realiz(...)
»